Scios Scope 4 en 7c

Scios Scope 4 en 7c: Wettelijke plichten

Heeft u al voldaan aan uw wettelijke plicht? Hieronder leest u meer informatie over hoe je daar aan kunt voldoen. Heeft u nog verdere vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij vertellen graag meer. 

Strengere milieueisen: uw noodstroomaggregaat telt nu ook mee!

De overheid publiceert de milieueisen voor stookinstallaties via het zogenaamde Activiteitenbesluit. Voorheen vielen noodstroomaggregaten niet onder deze regeling als deze op jaarbasis minder dan 500 bedrijfsuren in actie kwamen. Dit is sinds 1 januari 2016 echter niet meer het geval! Het is nu wettelijk verplicht om je dieselaggregaat periodiek te laten keuren door een bedrijf wat is gecertificeerd door certificatie instellingen (CI) die zijn geaccrediteerd door de stichting SCIOS (www.scios.nl). U dient dus een inspectierapport te kunnen overhandigen zodra de lokale Omgevingsdienst hierom vraagt!

SIM Holland ontzorgt u ook met SCIOS inspectie ondersteuning

SIM Holland Service staat garant voor een soepele en professionele afwikkeling van alle benodigde inspecties en onderhoudswerkzaamheden, dus ook voor een SCIOS inspectie door een gecertificeerde inspecteur! Wij streven ernaar dat de inspecties worden gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden.

Inspectie interval: hoe vaak moet ik mijn noodstroomaggregaat laten inspecteren?

De inspectie interval is afhankelijk van het vermogen van het aggregaat:

  • voor aggregaten tot 20 kW geldt er nog steeds een vrijstelling van verplichte inspectie
  • voor aggregaten vanaf 20 kW tot 100 kW dient er elke 4 jaar een inspectie plaats te vinden
  • voor aggregaten vanaf 100 kW dient er elke 2 jaar een inspectie plaats te vinden

SCIOS Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) of Periodieke Inspectie (PI)

Nieuw in bedrijf gestelde aggregaten of aggregaten die nooit eerder een SCIOS inspectie hebben ondergaan, zullen de eerste keer een EBI oftewel Eerste of Bijzondere Inspectie ondergaan. Tijdens de EBI wordt de installatie op algehele veiligheid beoordeeld en worden grenswaarden vastgesteld. Deze dienen als basis voor de periodieke inspecties. Daaropvolgende inspecties worden PI of Periodieke Inspectie genoemd.

Elke 2 of 4 jaar moet een herinspectie plaatsvinden. Dit hangt af van het geïnstalleerde vermogen. Tijdens de Periodieke Inspectie (PI) wordt gecontroleerd of de installatie nog voldoet aan de in de EBI geformuleerde normen. Bij afwijkingen kan de inspecteur besluiten een instelling te wijzigen of een onderdeel te vervangen. Van de PI wordt een verslag gemaakt. Als de installatie is goedgekeurd, wordt een verklaring van inspectie afgegeven. Bij controle door de Omgevingsdienst dienen de EBI en PI rapportages aanwezig te zijn.

Inspectie scope(s): scope 4d, scope 4d+7c of scope 4d+6*+7c?

SCIOS heeft voor de inspecties van technische installaties diverse categorieën en bijbehorende eisen een onderverdeling gemaakt in zogenaamde scopes. Hiervan zijn 1 of meerdere van de volgende scopes van toepassing op uw dieselaggregaat:

  • scope 4d
  • scope 6*
  • scope 7c.

Zie onderstaand de beschrijvingen van deze scopes volgens SCIOS

Scope 4d Verbrandingsmotoren; is altijd van toepassing.

Scope 6 Emissiemetingen*; is NIET van toepassing als u uw aggregaat enkel enalleen als noodstroomaggregaat gebruikt!

Scope 7c Brandstofleidingen voor olie; is van toepassing als uw aggregaat gebruik maakt

van een externe brandstoftank. De (diesel)olieleiding van het aggregaat naar de tank valt namelijk onder deze scope.

Aggregaat vermogen

Scope 4d

Scope 6*

Scope 7c

minder dan 20 kW

nee

Nee

(bij externe brandstoftank)

tussen 20 kW en 100 kW

ja

alleen als er piekscheren plaatsvindt

bij externe brandstoftank

100 kW en hoger

ja

alleen als er piekscheren plaatsvindt

bij externe brandstoftank

SIM Holland B.V. logo
SIM Holland B.V.

Voer uw zoekopdracht in:

Neem contact met ons op